Ze względu na obostrzenia COVID-19 które zmieniają się co 2 tygodnie organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu lub wyznaczenia innego terminu rajdu.

W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom przelewem zwrotnym

REGULAMIN RAJDU DZIURA 4×4 2021
1. Celem imprezy jest integracja środowiska off-roadowego.. Do udziału w imprezie zostaną dopuszczone samochody 4×4 oraz SUV i ich załogi spełniające następujące warunki:
– ważny przegląd techniczny pojazdu
– ważne ubezpieczenie OC
– ważne prawo jazdy
– masa własna w dowodzie rejestracyjnym min 850kg
– DMC pojazdu do 3,5t
– kierowca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy min. Kat. B
– kierowca i pilot nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających.
2. Załoga pojazdu składa się z dwóch osób: kierowcy i pilota.
3. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w rajdzie „Dziura 4×4 2021” zobowiązana jest do zgłoszenia przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na stronie www.dziura4x4.pl oraz wpłacenia wpisowego. W zgłoszeniu należy podać : klasę, markę pojazdu, nazwisko i imię pilota i kierowcy. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z opłatą wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem na listę startową w zgłoszonej klasie. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest możliwe tylko pod warunkiem załączenia potwierdzenia przelewu bez załączenia potwierdzenia organizator ma prawo do wykluczenia danej załogi z rajdu.
4. Pojazdy będą podzielone na cztery klasy:


Klasa Turystyczna dopuszcza: seryjne auta terenowe z napędem 4×4, bez przeróbek układu napędowego (tylko seryjne blokady), opony A/T, M/T (nie Simex lub inny agresywny bieżnik, np. typu jodła) średnica koła do 33 cali (wyj. np. jeep rubikon, którego seryjne opony mają rozmiar 34 cale), bez wyciągarki (posiadana zostanie zaplombowana). Pojazd musi być wyposażony w zaczepy z tyłu i przodu pojazdu oraz linę holowniczą. Wskazane wyposażenie dodatkowe: snorkel, wyciągarka ręczna, hi-jack, szekle, trapy itp.


Klasa Wyczyn dopuszcza: Seryjne auta terenowe z napędem 4×4. dozwolone niefabryczne blokady   (nie ZMOTA), dopuszczalne nieseryjne mosty, a  karoseria zachowuje charakterystyczny dla nich obrys od przodu do środkowego słupka, bez wyciągarki (posiadane zostaną zaplombowane) Koła do 35 cali, bez ograniczeń charakteru bieżnika. Wskazane wyposażenie dodatkowe: hi-jack, szekle itp.


Klasa Wyczyn elektryk dopuszcza: Seryjne auta terenowe z napędem 4×4. dozwolone niefabryczne blokady oraz takie przeróbki układu napędowego, które nie ingerują w jednolity charakter danej marki i modelu pojazdu (nie ZMOTA),
a karoseria zachowuje charakterystyczny dla nich obrys od przodu do środkowego słupka. Obowiązkowe: wyciągarka elektryczna z przodu (posiadana z tyłu zostanie zaplombowana). Niedopuszczone używanie wyciągarki mechanicznej. Koła do 37 cali, bez ograniczeń charakteru bieżnika. Wskazane wyposażenie dodatkowe: hi-jack, szekle itp.


Adventure – bez ograniczeń jeżeli chodzi o przeróbki. Obowiązkowe: wyciągarka elektryczna lub mechaniczna z przodu i z tyłu, snorkel. Koła do 38.cali, bez ograniczeń charakteru bieżnika. Wskazane wyposażenie dodatkowe: hi-jack, szekle itp.


OBOWIĄZKOWE UŻYWANIE PASÓW DO DRZEW
Organizator może przepisać załogę do innej klasy, jeżeli stwierdzi, że dane auto jest zmodyfikowane niezgodnie z regulaminem danej klasy.
5. Trasę przejazdu załogi muszą pokonywać zgodnie z TRACKAMI, mapami
i oznaczeniami (biało-czerwone taśmy). Niedozwolone jest poruszanie się innymi drogami niż oznaczone i naniesione na tracku (chyba, ze wymaga tego dojechanie do PKP) oraz poruszanie się „pod prąd”. Podczas pokonywania trasy, uczestników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego, a na drogach gruntowych, prędkość maksymalna to 40km/h. Należy zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się drogami asfaltowymi.
6. Start załóg, na etap, będzie następował co 1 minutę. Dozwolone jest zdobywanie pieczątek nie po kolei. Jeżeli któraś z załóg spóźni się na start, jej czas będzie liczony od momentu kiedy zgodnie z listą powinna wyruszyć.
7. Wszystkie miejsca rozmieszczenia Punktów Kontroli Przejazdu są poza trasą (obok trasy), a niektóre z nich, nie będą bezpośrednio z niej widoczne. Podczas zdobywania, bądź czekania na możliwość zdobycia PKP, samochód nie powinien blokować drogi, oznaczonej w tracku innym pojazdom. Jeżeli przed którymś z PKP tworzy się kolejka, załoga powinna pojechać dalej i wrócić do danej pieczątkiw kolejnym okrążeniu (o ile będzie to konieczne).
8. Punkty Kontroli Przejazdu (PKP) mają różne stopnie trudności. Jeżeli uważamy któryś z PKP za zbyt trudny, nie musimy go zdobywać (nie ma obowiązku zdobywania wszystkich pieczątek, za wszelką cenę).
9. Pieczątki nieczytelne, bądź te, które będą przybite w miejscu do tego nieprzeznaczonym, nie będą brane pod uwagę.
10. Limit czasu na przejechanie całej trasy od startu do mety wynosi 8 godzin. Załogi, które nie zmieszczą się w czasie, zostaną zdyskwalifikowane.
11. Limit załóg wynosi 60 w sumie dla wszystkich klas..
12. Zgłoszenia przyjmowane będą od 07.02.2021r.  godz.0.00 do 01.03.2021r. lub do zapełnienia się listy startowej.

Dane do przelewu:

Tomasz Grobelny

10105012011000009142350256

Tytułem: DZIURA 4X4 2021 (nazwisko kierowcy) + (nazwisko pilot)


13. Wpisowe na imprezę wynosi 300 zł od załogi (kierowca+pilot) płatne jednorazowo wpłacany w momencie wypełniania formularza. Proszę o dołączenie potwierdzenia przelewu w zgłoszeniu. Zgłoszenia bez potwierdzenia nie będą możliwe. Wpłata  i wysłanie formularza wiąże się z przyjęciem na listę startową.
14. Jeżeli będą wolne miejsca, istnieje możliwość zapisania się na starcie. W tym przypadku wpisowe wynosi 300zł płatne z góry. Na 2 tygodnie przed terminem imprezy zadatek nie będzie zwracany bez względu na przyczyny rezygnacji z uczestnictwa.
15. O kolejności startu decyduje kolejność wpłat.
16. Podczas imprezy, za każdą zdobytą pieczątkę, przyznawany jest 1pkt. W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez więcej niż jedną załogę jako dodatkowe kryterium będzie rozpatrywany czas wyznaczonego odcinka (OS czasowy).
17. Załogi zobowiązują się, iż nakleją na samochód biorący udział w imprezie wszystkie naklejki dostarczone przez organizatora, na cały czas rajdu.
18. Za wyrządzone szkody w mieniu, zdrowiu i życiu osób postronnych lub innych startujących odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy. W przypadku wyrządzenia przez załogę jakichkolwiek szkód poza trasą rajdu, organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych sprawców poszkodowanym.
19. Każdy samochód biorący udział w imprezie musi być wyposażony w: solidne zaczepy, sprawną gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, punkt do zaplombowania karty połączony na stałe z nadwoziem.
20. Podczas imprezy obowiązuje jazda w kaskach (dotyczy klas Wyczyn, Wyczyn Elektryk, Adventure dla klasy turystyk zalecane) i pasach bezpieczeństwa. Każdorazowe nieprzestrzeganie tego punktu będzie powodować karę 1 godziny doliczonej do końcowego czasu.
21. Obowiązuje całkowity zakaz niszczenia oznaczeń trasy (zrywanie taśm, pieczątek itp.) pod groźbą dyskwalifikacji. Zerwanie pieczątki skutkuje zaliczeniem jej wszystkim załogom.
22. Regulamin może ulec zmianie. Jeżeli to nastąpi, uczestnicy zostaną poinformowani przed startem.
23. Każdy uczestnik w rajdzie bierze udział na własną odpowiedzialność i nie będzie miał żadnych roszczeń wobec organizatorów Rajdu Dziura 4×4 2020.
24. Podczas rajdu jest całkowity zakaz korzystania z pomocy samochodów niebiorących udziału w imprezie, chyba, że będzie to wcześniej ustalone z Organizatorem i za jego zgodą.
25. Podczas rajdu jest całkowity zakaz korzystania z pomocy osób niebiorących udziału
w imprezie, a na odcinku czasowym także innych załóg, które aktualnie nie znajdują się na OS.
26. Naprawy samochodów mogą być dokonywane tylko w miejscach, w których nie blokują przejazdu, oraz możliwości zdobywania pieczątek innym uczestnikom.
27. Jeżeli przy pieczątce tworzy się kolejka, załoga zdobywająca PKP ma czas na jej zdobycie 10 min. Jeśli nie uda się tego zrobić w tym czasie, powinna ustąpić innym oczekującym, przed kolejnym podejściem.
28. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie zdjęć, filmów i innych materiałów z ich udziałem, zrobionych podczas imprezy, na potrzeby prasy, telewizji, oraz promocji imprezy.